logo projektu
Popis projektu Dokumenty Aktivity Učiteľom Deťom Interné
 
Názov projektu: CoLabs
Referenčné číslo: 101301-CP-1-2002-1-HU-MINERVA-M
Trvanie projektu: 24 mesiacov
Začiatok projektu: 1.10.2002
Oficiálna stránka projektu: matchsz.inf.elte.hu/Colabs
Prezentácia projektu

Partneri

Maďarsko TeaM Lab, Informatics Methodology Group, Eötvös Loránd University (koordinátor)
Slovensko Katedra vyučovania informatiky, FMFI UK Bratislava
Veľká Británia Logotron Ltd. Educational Software Publishing Group
Portugalsko Cnotinfor - Center of New Technologies of Information Ltd.
Poľsko OEIiZK, Centre for Informatics and Technology in Education
Brazília Cnotinfor Brasil Education and Technology

Ciele projektu

Chceme hľadať spôsoby, ktorými by sme podporili deti v tom, aby pri skúmaní, tvorbe a poznávaní využívali spoluprácu a komunikáciu v rámci celej Európy. Ciele projektu možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
 • vytvorenie infraštruktúry, ktorá uľahčuje spoluprácu,
 • skúmanie základných otázok nášho výskumu, ako napríklad aké poznatky a akým spôsobom môžu deti získať spoluprácou a komunikáciou. Ako najlepšie im v tom môžeme pomôcť?
 • vyvinutie takých otvorených nástrojov na učenie v prostredí Imagine, ktoré sa budú ľahko prenášať aj do iných európskych kultúr a školských systémov

Konkrétne úlohy v projekte

 • Definovanie stratégií učenia v kooperatívnych prostrediach
 • Vytvorenie vhodných nástrojov pre komunikáciu
 • Vytvorenie prostredí pre tvorbu a učenie sa (nazývame ich kolaboratóriá, teda "kolaboratívne laboratóriá")
 • Realizácia a vyhodnotenie experimentov
 • Vyvinutie metodológií pre učiteľov a žiakov
 • Vyvinutie metodológií pre tvorcov kolaboratórií
 • Šírenie výsledkov projektu na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Koordinácia projektu

Komu je projekt určený

Projekt vytvorí vhodné aktivity pre deti predškolského veku a pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy. Chceme osloviť najmä tých, ktorí sa chcú učiť pomocou moderných metód. Chceme tiež pomôcť učiteľom a ďalším autorom kolaboratórií pre rôzne témy.

Vyhodnocovanie a šírenie výsledkov

Kvalitu výsledkov projektu chceme zabezpečiť priebežnými internými oponentúrami. Hodnotenie kvality by sa malo realizovať na národnej i medzinárodnej úrovni v inštitúciách spolupracujúcich s riešiteľmi projektu. Každá krajina zapojí do vyhodnocovania aj vydavateľov, pedagogických, výskumných a riadiacich pracovníkov. Prostredníctvom internetu sa vytvorené materiály rozšíria do výchovnovzdelávacích inštitúcií partnerských krajín. Výsledky projektu budeme prezentovať aj na národných a medzinárodných konferenciách a v odborných časopisoch.

Výsledky projektu

Metodiky, prostredia a nástroje, ktoré umožnia komunikáciu a vývoj kolaboratórií v prostredí Imagine. Vytvorenie kolaboratórií pre rôzne témy a ich preklad do jazykov partnerských krajín. Správa o efektívnosti týchto nástrojov v procese učenia sa. Návody pre používateľov, učiteľov a autorov preložené do jazykov partnerských krajín. Internetové prostredie pre komunikáciu a kooperáciu.