Vytváranie prístupných formulárov vo Worde

Na návrh a vytvorenie formulára vo Worde použite Formulárový panel. Prístup k formulárovému panelu dosiahnete nasledujúcim spôsobom:
  1. Vojdite do ponuky Zobraziť.
  2. Otvorte podponuku Panely nástrojov.
  3. Pomocou ŠíPKY DOLu sa presuniete na Formulárový panel.
  4. Stlačením klávesu ENTER sa zobrazí tento panel v aplikačnom okne Wordu.
Formulárový panel obsahuje 9 tlačidiel. Prvé tri tlačidlá predstavujú polia formulára: editačné pole, začiarkávacie políčko, a kombinovaný rámik (tiež nazývaný aj rozbaľovací zoznam alebo ponuka). Štvrté tlačidlo reprezentuje Vlastnosti. Ďalšie štyri tlačidlá sa používajú pri návrhu formulára: Nakresliť tabuľku, Vložiť tabuľku, Vložiť rámik, a Tieňovanie pola formulára. Posledné tlačidlo je Chrániť formulár a používa sa na uzamknutie formulára.

Upozornenie: Ak používate Word XP, Formulárový panel obsahuje ešte jedno tlačidlo na prestavenie polí formulára.

Typy polí formulára

Editačné pole: Vložíte vypĺňacie pole, do ktorého môže používateľ zadávať text. Môžete špecifikovať predvolený vstup, aby používateľ nemusel zadávať vstup, ak nechce meniť odpoveď.

Začiarkávacie políčko: Vložte začiarkávacie políčko vedľa nezávislej možnosti, ktorá sa dá vybrať alebo zrušiť. Takisto môžete vložiť začiarkávacie políčko ku každej položke v skupine možností, ktoré sa navzájom nevylučujú - to znamená, že môžete zvoliť viac ako jednu.

Kombinovaný rámik: Vložte rozbaľovací zoznam, ktorý obmedzuje možnosti na tie, ktoré sami špecifikujete. Ak je to potrebné, používateľ môže v zozname rolovať, aby videl aj ďalšie možnosti.

Pridávanie polí

  1.  Umiestnite kurzor v dokumente tam, kde má byť pole.
  2. Stlačením klávesu ALT aktivujete ponukový riadok.
  3. Stláčaním CTRL+TAB sa presuňte na Formulárový panel.
  4. Stláčaním TABULáTORA sa nastavte na príslušné tlačidlo na paneli.
  5. Stlačením klávesu ENTER sa umiestni zvolený typ pola do dokumentu.
Po pridaní a nastavení všetkých polí formulára sa musíte vrátiť na Formulárový panel, nastaviť sa na tlačidlo Chrániť dokument a stlačiť ENTER. Ak tak neurobíte, JAWS nebude vedieť čítať váš formulár.

Návrh prístupných formulárov

Vo všeobecnosti, návrh jednoduchých formulárov je najlepšou cestou pre úspešné čítanie chránených formulárov. Keď navrhujete vzhľad, uvažujte o informáciách z hľadiska ich toku vo formulári. Jednoduchý formulár má umiestnené informácie buď vertikálne alebo horizontálne, zatiaľčo komplikovanejší formulár má umiestnené informácie aj vertikálne, aj horizontálne a často používa tabuľky.

Použite fonty, ktoré môže JAWS ľahko čítať. To znamená San Serif s veľkosťou medzi 8 a 32 bodmi.

Navádzacia informácia pre pole formulára

Navádzacia informácia je podstatnou informáciou pre každé pole formulára a číta sa automaticky, keď TABULáTOROM prechádzate po poliach formulára. JAWS číta tri typy navádzacích informácií, textové nápisy, predvolený text, a pomocný text v stavovom riadku.

Textové nápisy

Ak používate textové nápisy ako výzvu pre polia, formátujte textový nápis a ukončenie výzvy buď naľavo alebo hneď hore nad pole. Nepoužívajte medzery medzi posledným znakom nápisu, ukončením výzvy a polom. Platí to aj pre formátovanie textových nápisov a polí v bunkách tabuľky. Textový nápis vždy umiestňujte do tej istej bunky ako pole formulára. Na ukončenie výzvy možno použiť bvojbodku alebo otáznik.

Používajte krátke, jednoriadkové textové nápisy, pretože JAWS číta iba text, ktorý je v tom istom riadku ako pole formulára. Ak textový nápis musí byť vo viacerých riadkoch, zvážte použitie predvoleného textu alebo pomocnej informácie v stavovom riadku namiesto textového nápisu.

Predvolený text

Predvolený text je predvolenou hodnotou pre ovládač. Ak sa TABULáTOROM nastavíte na ovládač, prečíta sa predvolený text. Keď píšete alebo vyberáte novú hodnotu, táto vaša odozva nahradí predvolený text. Môže to spôsobiť zmätky, ak je predvolený text jedinou navádzacou informáciou, ktorú JAWS pre pole číta, ale inak je predvolený text veľmi užitočný. Keď sa stlačí ALT+SHIFT+F na zobrazenie zoznamu všetkých formulárových polí v dokumente, v tomto zozname je pre každé pole uvedená aj jeho hodnota.

Ak si prajete vložiť predvolený text do formulárového pola, presuňte sa na Formulárový panel a zvoľte tlačidlo Vlastnosti. Zadajte váš pomocný text do editačného pola s predvoleným textom.

Pomocný text v stavovom riadku

Pomocný text v stavovom riadku sa objavuje v stavovom riadku Wordu. Pomocný text v stavovom riadku sa nemení, keď píšete alebo vyberáte novú hodnotu v ovládači. Pomocný text v stavovom riadku sa číta vždy, keď sa TABULáTOROM nastavíte nma ovládač a dá sa pozrieť pomocou príkazu INSERT+PAGE DOWN na čítanie spodného riadku okna. Pomocný text v stavovom riadku je najvhodnejším spôsobom na poskytovanie navádzacej informácie.

Ak chcete zadať pomocný text v stavovom riadku pre pole formulára,  presuňte sa na Formulárový panel a stlačte tlačidlo Vlastnosti. Stlačte ALT+T a otvorí sa dialógové okno Pomocný text formulárového pola. Na stránke Stavový riadok, v tomto dialógu, stlačte TABULáTOR a presuňte sa na skupinu prepínačov Žiadny, Automatický text a Vlastný. Namiesto výberu ovládača šípkami, jediným stlačením TABULáTORA vyberiete Automatický text. Presuniete sa do kombinovaného rámika, kde si môžete zvoliť vhodný text. Opätovným stlačením TABULáTORA zvolíte prepínač Vlastný. Presuniete sa do editačného pola, kde môžete zadať text, ktorý sa má objaviť v stavovom riadku.

Trik: Môžete tiež pridať pomocnú informáciu, ktorá sa má zobraziť po stlačení klávesu F1 v dialógu Text nápovede. Stačí, ak zvolíte F1 stránka pomocníka v dialógu a ďalej postupujete podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Obmedzenia Wordu 97

Výzvy pre textový vstup formulárového pola sa vo Worde 97 hovoria iba ak sa výzva objaví v stavovom riadku, alebo ak je umiestnená hneď vľavo (ukončená dvojbodkou alebo otáznikom) alebo nad formulárovým polom. Výzvy pre iné formulárové polia sa nehovoria a nedajú sa aktivovať ani PC kurzorom.